ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE TINGIMUSED

MTÜ KEILA SWIMCLUB/INDREK SEI UJUMISKOOL
ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE TINGIMUSED
Kehtestatud ning kehtivad alates 1.08.2020

MÕISTED
1.1. Isikuandmed – igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta (edaspidi kasutatud väikse tähega);

1.2. Isikuandmete töötlemine – isikuandmete või nende kogumitega tehtav igasugune toiming nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine;

1.3. Isik – füüsiline või juriidiline isik, kes külastab Veebilehte, registreerub või teeb tellimuse Veebilehel, osaleb Klubi Spordiõppes (defineeritud Sisekorraeeskirjades) ja üritustel ning tema seaduslik esindaja (lapsevanem);

1.4. Klubi – meie poolt hallatav MTÜ Keila Swimclub registrikood 80130805

1.5. Ujumiskool- õppetöö, mis toimub Indrek Sei Ujumiskool kaubamärgi all;

1.6. E-pood – meie Veebilehe kaudu ligipääsetav e-pood (edaspidi kasutatud väikse tähega);

1.7. Tingimused – käesolevad isikuandmete töötlemise tingimused;

1.8. Vastutav töötleja – meie, kusjuures meie määrame kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid;

1.9. Veebileht – meie veebileht seiujumiskool.ee;

1.10. Volitatud töötleja – füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid meie nimel.

ÜLDINE
2.1. Isikuandmete mõistega tähistatakse üksnes füüsiliste isikute kohta käivat teavet. Käesolevad Tingimused on kehtestatud eeltoodut silmas pidades. Tingimused kohalduvad eelkõige seega juhtudel, kui töötleme füüsiliste isikute kohta käivat teavet ehk isikuandmeid. Oleme Isiku mõiste alla hõlmanud siiski ka juriidilised isikud puhkudeks, kus juriidilise isikuga asjaajamisel satub andmete kogumisse isikuandmeid.

2.2. Tingimused kirjeldavad meie poolt isikuandmete töötlemise korda ja tingimusi. Isikuandmete kaitse, väärkasutamiste vältimine ja ärahoidmine on meie jaoks väga oluline. Töötleme isikuandmeid seega üksnes õigusliku aluse olemasolul, üksnes õiguspärastel eesmärkidel ning rakendama piisavaid meetmeid selleks, et tagada isikuandmete turvalisus.

2.3. Meil on õigus Tingimusi ühepoolselt muuta, teavitades sellest ette üks (1) kuu Veebilehe vahendusel või muul mõistlikul viisil, nt e-kirjas edastatud teavituse kaudu. Eesseisvatest muudatustest anname alati teada.

TÖÖTLEMISE EESMÄRGID JA ÕIGUSLIK ALUS
3.1. Töötleme isikuandmeid Klubi tegevusega seonduvalt teenuse osutamiseks, sealhulgas selleks, et:

 • menetleda Klubi Spordiõppega liitumise ja treeningutest loobumise avaldusi viia läbi treeninguid, üritusi ja laagreid;
 • edastada Isikule informatsiooni Klubi treeningute ja ürituste kohta;
 • vastata Veebilehe tagasisidevormi kaudu laekunud küsimustele ja ettepanekutele;

3.2. Töötleme isikuandmeid e-poe tellimustega seonduvalt lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks, sealhulgas selleks, et:

 • täita meie e-poe kaudu edastatud tellimusi (sh valmistada ette tellimuse täitmine, jõuda kokkuleppele tellimus tingimustes, anda tellitud toode Isikule üle jms);
 • esitada Isikule muud olulist teavet seoses tema poolt tehtud tellimusega;
 • vastata Veebilehe tagasisidevormi kaudu laekunud küsimustele ja ettepanekutele;

3.3. Töötleme isikuandmeid meie õigustatud huvi korral, sealhulgas selleks, et:

 • kajastada ja reklaamida Klubi tegevust ja üritusi sotsiaalmeedias (sh Facebook, Instagram, Veebileht jm).

3.4. Töötleme isikuandmeid õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmise eesmärgil selleks, et:

 • tagada isikuandmetega seonduvate õiguste kaitse;
 • säilitada isikuandmeid õigusaktidest tulenevate mistahes kohustuste täitmiseks;
 • täita mistahes muid õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

3.5. Klubi Spordiõppega liitumiseks tuleb Isikul täita andmete ankeet Klubi kodulehel.

3.6. Vastava nõusolekul andmisel töötleme isikuandmeid selleks, et saata Klubi liikmele informatsiooni, sh. uudiskirju vms. Uudiskirja korral võib Klubi liige igal ajal nõusoleku tagasi võtta ja uudiskirja saamisest loobuda, vajutades uudiskirja jaluses olevale nupule „Uudiskirja saajate hulgast lahkumiseks klõpsa siia“.

3.7. Kasutame oma Veebilehel küpsiseid. Nende hulgas on hädavajalikud küpsised, mis ei võimalda füüsilise isiku tuvastamist ja mis on vajalikud Veebilehe toimimise tagamiseks. Lisaks kasutame kolmanda osapoole küpsiseid Veebilehe külastatavuse analüüsimiseks. Sealjuures võime Veebilehe kasutamise andmeid jagada kolmandate osapooltega, sh meie sotsiaalmeedia- ja reklaamipartnerite ning analüütikutega, kes võivad andmeid kombineerida muude neile kättesaadavate andmetega.
Küpsiste keelamiseks tuleb veebibrauser seadistada selliselt, et küpsised ei ole lubatud. Sellisel juhul ei pruugi Veebilehe kõik funktsioonid toimida.

3.8. Tingimustes sätestamata eesmärkidel isikuandmete töötlemiseks küsime alati eelnevat nõusolekut.

ISIKUANDMETE KOOSSEIS
4.1. Tingimustes sätestatud eesmärkide saavutamiseks on meil vajalik töödelda osa või kõiki järgnevatest isikuandmetest:

 • nimi;
 • isikukood;
 • sünniaeg;
 • kodakondsus;
 • terviseandmed;
 • e-posti aadress;
 • aadress;
 • telefoninumber;
 • arvelduskonto number;
 • õpingukoht ja klass;
 • töökoht;
 • treeningute ja võistluste käigus salvestatud ning Isikut kajastav video- ja pildimaterjal;
 • Veebilehe küpsistega seonduvad andmed;
 • õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmisel kogutud teave.

4.2. Täpne töödeldavate isikuandmete koosseis on iga juhtumi puhul erinev. Lähtume alati põhimõttest, et töötleme isikuandmeid nii vähe, kui eesmärgi saavutamiseks vajalik.

ISIKUANDMETE AVALIKUSTAMINE JA EDASTAMINE
5.1. Edastame Isiku nõusolekul isikuandmeid meie koostööpartneritele, võimaldamaks Klubi liikmetel saada partnerite teenuste kasutamisel soodustust. Isik võib igal ajal oma nõusoleku tagasi võtta.

5.2. Meil on õigus avalikustada ja edastada isikuandmeid eelneva nõusolekuta õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks ja ka Volitatud töötlejatele. Sealhulgas edastame Isikute andmeid Volitatud töötlejatele, kes osutavad meile teenuseid (nt raamatupidamis-, reklaami- ja turundusteenuse osutajad).

5.3. Oma õiguste kaitseks on meil õigus avalikustada isikuandmeid kolmandatele isikutele, mh õigusabi osutajale, audiitoritele, võlgade sissenõudmisega tegelevatele isikutele jne.

ISIKUANDMETE SÄILITAMINE
6.1. Säilitame isikuandmeid, kuni see on vajalik siin kirjeldatud eesmärkide täitmiseks, meie õiguste kaitseks või õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks. Me ei pea andmebaasi meie poole päringutega pöördunud füüsilistest isikutest Klientide kohta.

6.2. Säilitame isikuandmeid, kuni see on vajalik siin kirjeldatud tulenevate eesmärkide täitmiseks, meie õiguste kaitseks või õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks.

ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED
7.1. Õigusaktidest tulenevalt on Teil õigus nõuda meilt informatsiooni Teie isikuandmete töötlemise kohta ning teatud juhtudel nõuda isikuandmete parandamist, kustutamist, töötlemise piiramist või esitada vastuväide. Kui töötleme Teie isikuandmeid nõusoleku alusel, võite igal hetkel nõusoleku tagasi võtta, millisel juhul lõpetame isikuandmete töötlemise. See ei mõjuta varasemalt tehtud töötlemistoiminguid. Teie päringutele reageerime õigusaktidest tulenevaid tähtaegasid arvestades võimalikult kiiresti.

KONTAKT, PRETENSIOONID, ÕIGUSTE KAITSE
8.1. Kui Teil on seonduvalt Teie isikuandmete töötlemisega küsimusi või etteheiteid, võite pöörduda kas meie kui vastutava töötleja (MTÜ Keila Swimclub/Indrek Sei Ujumiskool; Paldiski mnt. 17 Keila76607 Harju Maakond; info@seiujumiskool.ee) või Andmekaitse Inspektsiooni poole (info@aki.ee; tel 627 4135).

8.2. Kui Teie andmetega seondub rikkumine, mis kujutab endast tõenäoliselt ohtu Teie õigustele ja vabadustele, teavitame sellest 72 tunni jooksul rikkumisest teada saamisest Andmekaitse Inspektsiooni ning viivitamata Teid, kui kohalduv õigus ei sätesta teisiti.