KLUBI KODUKORD

MTÜ Keila Swimclub/Indrek Sei Ujumiskool
SISEKORRAEESKIRI
Kehtestatud ning kehtivad alates 1.08.2020

1. ÜLDINE
Käesolev MTÜ Keila Swimclubi sisekorraeeskiri (edaspidi „Sisekorraeeskiri“) reguleerib MTÜ Keila Swimclubi (registrikood 80130805, aadress Paldiski mnt. 17 Keila 76607, Harju maakond) poolt hallatavate klubi ujumiskoolide/osakondade (edaspidi eraldi nimetatud kui „Klubi“) sisekorda ning Klubi ja Ujumiskooli õppetegevusel, treeningutel, võistlustel ja laagrites (edaspidi „Spordiõpe“) osalevate õpilaste ja nende lapsevanemate õigusi ja kohustusi.
Sisekorraeeskirjas sätestatakse:

 • Spordiõppe läbiviimise kord ning osapoolte kohustused;
 • Spordiõppesse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord;
 • Liikmemaksu arvestamise ja tasumise kord.

Klubil on õigus käesolevat Sisekorraeeskirja muuta, teatades sellest Klubi õpilasi ja lapsevanemaid elektronposti aadressidel, mis on märgitud lapsevanema poolt saadetud kontaktidena. Sisekorraeeskirja muutmine ei mõjuta õpilase liikmelisust Klubis ning muudatustega mittenõustumisel on õpilasel või alaealise õpilase lapsevanemal õigus esitada avaldus Spordiõppest välja arvamiseks vastavalt punktis 7.1.1 sätestatule.

SPORDIÕPPE LÄBIVIIMISE KORD NING OSAPOOLTE KOHUSTUSED

2. TREENINGUD, VÕISTLUSED, TREENINGLAAGRID JA PUHKUS
Treeningud toimuvad üldjuhul 9-11 kuu vältel augustist kuni juunikuu lõpuni (edaspidi „Hooaeg“). Klubil on õigus Hooaja kestvust muuta.
Treeningud toimuvad vastavalt vanusele ja Klubi treeningmetoodikale. Õpilasele sobiva õppegrupi määrab Klubi, võttes aluseks õpilase vanuse ja sportliku taseme ning võimalusel õpilase enda soovi.
Treeninguid viivad läbi pädevad treenerid. Klubil on õigus treeningplaane muuta, koostada ajutisi treeningplaane ning liita treeningrühmasid.
Muudatused treeningplaanis ei mõjuta Liikmemaksu tasumise kohustust ega selle suurust.
Treeninglaagrid toimuvad üldjuhul juulis ja/või augustis.
Kalendriaasta jooksul on treeneritele ja treeningutel osalejatele ettenähtud puhkus vastavalt õppe- ja treeningkavale.

3. VÕISTLUSED
Võistlused on osa õppekavast ja treeningmetoodikast. Õpilased ja sportlased osalevad võistlustel treeneri ettepanekule vastavalt oma oskustele ja ettevalmistusele.
Juhul kui õpilane ei saa mingil põhjusel võistlustel osaleda, on lapsevanem kohustatud teatamasellest treenerile esimesel võimalusel.

4. LAPSEVANEMA KOHUSTUSED JA VASTUTUS
Lapsevanem usaldab kõigis Spordiõpet puudutavates otsustes treenerit ning lähtub kinnitatud tunniplaanist ja õppekavast. Võitlustel lähtub võitluste reglemendist ja juhendist ning ajakavast.
Lapsevanem vastutab selle eest, et õpilasel oleks võimalik kasutada treeningule sobivaid ujumisriideid, kuid samuti treeningriideid nii väli- kui ka saalitreeninguteks sobivaid.
Alustades õpinguid ja treeninguid Ujumiskoolis on lapsevanem kohustatud oma vahenditega soetama õpilasele Klubi sümboolikaga T-särgi ja ujumismütsi. Muu treening- ja võistlusriided, samuti personaalsed treeningvahendid tuleb soetada vastavalt Klubi ja treeneri ettepanekul, arvestades lapsevanema võimalusi.
Lapsevanem vastutab esitatud andmete õigsuse eest.
Lapsevanem vastutab täies ulatuses enda ja tema lapse poolt tekitatud kahju eest, juhul kui kahju tekitati tahtlikult või raskest hooletusest. Lapsevanem ei vastuta sellise kahju eest, mis tekkis treeningu või võistluse tavapärase kulgemise käigus.
Võistlustele, laagritesse või muudele Klubi üritustele minnes peab ootamatust loobumisest esimesel võimalusel ette teatama.
Kui etteantud ajaks puudumisest pole Klubi teavitatud, ei kuulu ürituse, laagri, võistluste vms. eest makstud tasu tagastamisele.

5. KLUBI KOHUSTUSED JA VASTUTUS
Klubi tagab:

 • pädevad ja pühendunud treenerid;
 • laste turvalisuse ja eakohased treeningud;
 • treeninguteks vajalikud tingimused;
 • varem spordiõppega alustanute eelisjärjekorras registreerimise tingimusel, et varasemad kohustused, sh. rahalised, on klubi ees täidetud.

Klubi vastutab üksnes tahtlikult või raskest hooletusest põhjustatud kahju eest.
Klubi ei vastuta treeningu käigus tekkinud terviseprobleemide ja vigastuste eest, välja arvatud juhul, kui terviseprobleem või vigastus oli põhjustatud treeningul kasutatud ebaõigest treeningmetoodikast.

SPORDIÕPPESSE VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE KORD

6. SPORDIÕPPESSE VASTUVÕTMINE
Spordiõppes osalemiseks tuleb õpilasel ja alaealise õpilase lapsevanemal:

 • täita Klubi kodulehel õppetööks osalemise vorm või juhul, kui puudub selleks võimalus, kirjutama omakäeliselt vabas vormis allkirjastatud avaldus Spordiõppega liitumiseks.

Täites õppetööks osalemise vormi kinnitab õpilane ja alaealise õpilase lapsevanem, et on tutvunud Sisekorraeeskirjaga ning kohustub sellest kinni pidama. Samuti kinnitab õpilane ja alaealise õpilase lapsevanem, et on teadlik MTÜ Keila Swimclub isikuandmete töötlemise tingimustest ning on nõus eelviidatud dokumendis sätestatud tingimustega. Vt. lisa Isikuandmete töötlemise tingimused
Õpilane loetakse Spordiõppesse vastuvõetuks, kui Klubi ja/või Klubi treener on saatnud vatava kinnituse. Avalduse rahuldamata jätmise teade loetakse avalduse esitaja(te)le kättetoimetatuks pärast seda, kui Klubi on saatnud sellekohase kirja õpilase või alaealise õpilase lapsevanema elektronposti aadressile.
Klubil on õigus keelduda avalduse rahuldamisest oma otsust põhjendamata.
Spordiõppes osalemine tuleb pikendada iga järgneva õppeaasta eel vastavalt kehtestatud korrale.
Klubi/Ujumiskooli eliitrühmade võistlussportlase osalemine pikeneb hooaja lõpus automaatselt uueks Hooajaks ilma täiendava registreerimise vajaduseta.

7. SPORDIÕPPEST VÄLJAARVAMINE
Spordiõppest arvatakse õpilane välja:

 • õpilase või alaealise õpilase lapsevanema kirjaliku vabas vormis avalduse alusel
 • avaldus tuleb esitada Klubile omakäeliselt või saata see elektronpostiga õpilase treenerile või Klubi üldaadressile vähemalt 1 kuu enne soovitud lõpu kuupäeva.
 • arvestus käib eranditult ainult täis kuudega, ehk saates avalduse eelneva kuu muul päeval, kui viimane kuupäev, loetakse spordiõpe lõõpenuks järgneva kuu viimase kuupäevaga.
 • õpilase spordikooli lõpetamisel;
 • Klubi tegevuse lõpetamisel.

Spordiõppest võidakse õpilane välja arvata ka juhtudel, kui õpilane:

 • võlgneb Klubile Õppemaksu vähemalt kahe kuu ulatuses;
 • puudub tihti või pika perioodi vältel treeningutelt ilma sellest teatamata;
 • on sihilikult tekitanud Klubi võistlusreisidel, spordilaagrites või muudel Klubi üritustel materiaalset kahju, kas Klubile või kolmandatele osapooltele. Kahju tekitamisel Klubile või kolmandatele osapooletele kuulub tekitatud kahju hüvitamisele õpilase või alaealise õpilase lapsevanema poolt;
 • on kahjustanud Klubi mainet või käitunud ebasportlikult, milleks loetakse muuhulgas alljärgnevat:
  • teiste Klubi liikmete suhtes lugupidamatu, ahistav, füüsilise või vaimse vägivalla kasutamine;
  • treeneri poolt antud korralduste eiramine või nende mittetäitmine;
  • Klubi või kolmandate isikute vara rikkumine või hävitamine;
  • ebaväärikas käitumine Klubiga seotud üritustel;
  • ebasportlik käitumine ja/või treeneri korralduste eiramine või nende mitte täitmine Klubiga seotud üritustel;

Juhul, kui õpilane arvatakse Spordiõppest välja õpilase või alaealise õpilase lapsevanema avalduseta, loetakse õpilane Spordiõppest väljaarvatuks alates päevast, mil Klubi saadab õpilase väljaarvamisest õpilasele või alaealise õpilase lapsevanemale e-kirjalapsevanema poolt märgitud elektronposti aadressile.
Spordiõppest väljaarvamine ei vabasta Õppemaksu tasumise kohustusest selle ja järgneva kalendrikuu eest, mil õpilane Spordiõppest välja arvati.
Spordiõppest väljaarvamisel tuleb Klubile tagastada kõik Klubi poolt õpilasele kasutamiseks antud asjad.

ÕPPEMAKS ARVESTAMISE JA TASUMISE KORD

8. ÕPPEMAKS JA KOHATASU
Spordiõppes osalemine on vabatahtlik ja tasuline.
Õppemaks on treeningutel osalemise eest makstav tasu, mis koosneb õppetasust ja kohatasust.
Kohatasu on püsitasu õppetöös osalemise eest.
Kohatasu on lahutamatu osa õppemaksust, mille määr ja õppeperiood määratakse Klubi juhatuse otsusega ning avaldatakse Klubi kodulehel.
Õppetasu sisaldab üksnes tasu õppetöö korraldamise eest. Õppemaks ei sisalda varustuse, treeninglaagrite ja võistlustegevusega seotud kulusid.

9 .ÕPPEMAKSU KOHUSTUSE TEKKIMINE JA LÕPPEMINE
Õppemaksu tasumise kohustus tekib alates Spordiõppesse vastuvõtmise kuust, välja arvatud juhul, kui õpilane võetakse Spordiõppesse vastu pärast kuu 25-ndat kalendripäeva.
Õppemaks on jaotatud võrdseteks osadeks õppeaasta jooksul, mida tuleb tasuda vastavalt esitatud arvetele. Võistlused, riigipühad, koolivaheajad ja muul põhjusel ära jäänud treeningud ei mõjuta Õppemaksu suurust ega selle tasumise kohustust.
Õppemaksu tuleb tasuda ka juhul, kui õpilane on treeningutest puudunud, välja arvatud juhul, kui õpilane on puudunud haiguse tõttu ¾ kalendrikuust või kirjaliku avalduse rahuldamise korral. Tasuda tuleb ainult kohatasu. Vt. lisa Õppemaksu tasumise kord

10. TASUMINE
Õppetasu makstakse kord kuus vastavalt esitatud arvele.
Õppemaksu tasutakse Klubi poolt väljastatud arve alusel ning arvel märgitud pangakontole.
Klubil on õigus arveid esitada tagantjärele ning muudetud kuupäeva ja maksetähtajaga.
Väljastatud arveid Klubi üldjuhul ei muuda ega kustuta, kui Klubi ei otsusta teisiti.
Juhul, kui arvelduskontaktiks märgitud isik ei saa Klubilt Õppemaksu arvet või kui arve on mittekorrektne, kohustub arvelduskontaktiks märgitud isik sellest Klubi teavitama viivitamatult pärast arve saamist või jooksva kuu 10. kalendripäeva möödumist.
Maksetähtaja ületamisel on Klubil õigus, kuid mitte kohustus lugeda arve korrektselt tasutuks.

11. ÕPPEMAKSU SOODUSTUS VÕI TASUMISEST VABASTAMINE
Klubi vabastab õpilase Liikmemaksu tasumise kohustusest õpilase või alaealise õpilase lapsevanema kirjaliku ja põhjendatud avalduse alusel käesolevas peatükis sätestatud tingimustel.
Klubi vabastab õpilase või alaealise õpilase lapsevanema ajutiselt ja osaliselt Õppemaksu tasumise kohustusest õpilase haiguse või trauma korral, mis on kestnud või kestab kauem kui 30 päeva ning ei võimalda Spordiõppes osaleda, eeldusel, et Klubile esitatakse vastav arstitõend.
Sellisel juhul on Liikmemaksu suurus puudumise ajal kohatasu, mis on 50% igakuisest õppetasust. Spordiõppest puudumise perioodi eest enammakstud õppetasu arvestatakse maha Spordiõppesse naasmisele järgnenud õppetasu arvetelt.
Klubi võib lapsevanema kirjaliku avalduse alusel vabastada õpilase või alaealise õpilase osaliselt või täielikult õppetasu tasumise kohustusest, kui Klubi on lapsevanema poolt määratud kohaliku omavalitsuse poolt makstava sporditegevuse toetuse saajaks ja lisaks esineb vähemalt üks alljärgnevatest tingimustest:

 • õpilase erakordselt halb perekondlik majanduslik olukord;
 • Spordiõppes osaleb kaks või enam ühe pere- või leibkonna last;
 • Klubi võib vabastada õpilase või alaealise õpilase lapsevanema ajutiselt või alaliselt ning osaliselt või täielikult õppetasu tasumise kohustusest ka muul mõjuval põhjusel.

Õppemaksu vabastuse ajalise ja rahalise ulatuse määrab Klubi, lähtudes asjaoludest ja avalduses esitatud põhjendustest. Klubi keeldub Õppemaksu tasumise vabastusest, kui avalduse rahuldamiseks puudub alus, sealhulgas kui avaldus on põhjendamata või puudub mõjuv põhjus.
Õppemaksu vabastus rakendub pärast avalduse rahuldamist. Sissenõutavaks muutunud Õppemaksu vabastus ei mõjuta ning lapsevanemale juba väljastatud arveid ei muudeta, välja arvatud juhul, kui Klubi otsustab teisiti.

12. TULUMAKSU TAGASTAMINE LIIKMEMAKSULT
Klubi õppekava on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis, mistõttu on Õppemaks täies ulatuses on võimalik kanda tuludeklaratsioonil koolituskuludesse ja saada antud summalt tulumaksu tagastust.
Tulumaksu tagastamiseks esitatakse Klubile täielikult täidetud õpilase andmete ankeet kirjalikult või Klubi poolt määratud e-keskkonnas, kus määratakse Liikmemaksu arve maksja ja tema isikukood. Tulumaksu tagastamiseks peab arve tasuma sama isik, kes on määratud arvelduskontaktiks, st kellele arve on väljastatud (!).